Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD – ZPÍVÁNKY

1. Rozdělení – skupiny dětí

 • Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin. V každé skupině je maximálně 12 dětí.
 • Skupiny jsou rozděleny dle věku a schopností dětí a jsou po celé pololetí stejné.
 • Složení skupin může dle potřeby během pololetí upravit pouze lektorka.
 • Mladší sourozenci se mohou hodin zpívánek zúčastnit pouze po dohodě s lektorkou a za podmínky, že nenarušují průběh hodiny.

  2. Průběh hodiny

 • Každá skupina má přesně daný čas začátku hodiny. Proto prosíme, dodržujte je a nenarušujte pozdním příchodem průběh hodiny.  
 • V případě, že dítě z jakéhokoliv důvodu ruší hodinu zpívánek, je povinností rodiče opustit prostory výuky a vrátit se zpět pouze, pokud dítě již neruší hodinu.
 • V případě, že rodič takto neučiní, má lektorka pravomoc upozornit a následně požádat o zklidnění dítěte mimo místnost, kde hodina probíhá.
 • Zpívánky nejsou hlídacím kroužkem pro děti, o které se postará lektorka.
 • Nejsou ani debatním kroužkem pro maminky.
 • Rodič před, během i po hodině zodpovídá za své dítě.

   3. Jídlo

 • Prosíme maminky, aby během zpívánek (45 min) nedávaly svým dětem žádné jídlo!!!
 • Děti se mohou nasvačit před a nebo po hodině v místě určeném ke svačení.
 • Podávání jídla (sušenky, křupky atd.) během zpívánek ruší lektorku, ostatní maminky a děti.
 • V případě, že toto pravidlo bude porušeno, lektorka má právo požádat rodiče a dítě o opuštění místnosti, kde zpívánky probíhají.

    4. Platba

 • Platba zpívánek je na celé pololetí a je nevratná.
 • Jednotlivé lekce jsou nahrazeny pouze z důvodu absence lektorky nebo při nemožnosti využít prostory, kde zpívánky probíhají (výstavy na Sýpce, předvánoční jarmark atd.)

 

VELMI DULEŽITÉ JE AKTIVNÍ ZAPOJENÍ RODIČU DO ZPÍVÁNEK.

NA ZPÍVÁNKÁCH SE NEMUSÍTE NIČEHO OBÁVAT, NEMUSÍTE UMĚT STUPNICE, AKORDY, NEMUSÍTE UMĚT HRÁT NA ŽÁDNÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ.

BUDEME SI SPOLEČNĚ S MUZIKOU JEN HRÁT.