Přihláška

Prosíme, vytiskněte přihlášku a vyplněnou ji přineste do centra Rosnička. 

PŘIHLÁŠKA.Rosnička.medlánky.docx (24803)

Pokud by se Vám nepodařilo soubor otevřít, zkuste překopírovat obsah níže na 1 stranu A4 a vytisknout.

PŘIHLÁŠKA – ROSNIČKA

 

 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………

 

Adresa:………………………………………………………………….....

 

Datum narození:…………………………………………………………

 

Rodiče:

………………………………………………..tel/mobil:………………….

e-mail:……………………………....................

 

………………………………………………..tel/mobil:………………….

e-mail:…………………………….....................

 

Další osoby oprávněné vyzvedávat dítě z Rosničky:

 

…………………………………………..tel/mobil:………………………

číslo OP:………………………..

 

…………………………………………..tel/mobil:………………………

číslo OP:………………………..

 

Výše uvedená/ý dcera/syn je:       bez plen / na plenách (zakroužkujte vyhovující)

  

U svého dítěte chci upozornit na: (alergie, zdravotní problém, hyperaktivita, přecitlivělost

a jiné, co považujete za nutné sdělit učitelkám ve třídě)

 

………………………………………………………………………………………….........

 

Dítě bude přicházet:

a) pravidelná docházka ( dny v týdnu ):…………………………………………………

b) nepravidelná docházka : ………………………………………………………………

 

Prohlašuji, že budu dodržovat provozní řád Rosničky zveřejněný našich webových stránkách www.medlanci.cz .

Potvrzuji, že výše uvedené informace jsou pravdivé a že si nejsem vědom/a jiných závažných potíží mého dítěte. Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

V Brně dne …………………………                            ………………………………………..

                                                                            

 

 

Podpis zákonného zástupce